Have a question?Contact us!
MagBoss - Genuine parts and accessories GSM
Search
My account
Cart

Terms & Conditions


Właścicielem Sklepu Internetowego MAGBOSS ECONOMY znajdującego się na stronie www.magboss.pl jest firma:

MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K

ul. Kwiatowa 17

47-460 Chałupki

POLSKA

NIP: 6392006212

REGON: 243528508

KRS: 0000503974

email: info@magboss.pl

BANK ACCOUNT NUMBER:

PL 96 1050 1403 1000 0090 3033 7365

SWIFT CODE: INGBPLPW

Adres Sklepu Internetowego:

MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K

ul. Kwiatowa 17

47-460 Chałupki

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po
  zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.magboss.pl
  Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.
   
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą
  zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
   
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.magboss.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
   
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.magboss.pl jest właściciel Sklepu - firma MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K z siedzibą ul. Kwiatowa 17, 47-460 Chałupki

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.magboss.pl w chwili składania zamówienia.
   
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
   
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.
   
 4. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego, w tym w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia oraz reklamy, stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

§ 4. Zamawianie towarów

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.magboss.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 3. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że została poinformowana o:
  a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się ze sklepem;
  b)      łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
  c)      minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.magboss.pl musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu potwierdzi przyjęcie do realizacji.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.magboss.pl
 5. Na żądanie Nabywcy zostanie wystawiona Faktura VAT.
 6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Wszelkich informacji udziela dział reklamacji nr tel. 

         +48 784 644 744

§ 6. Formy płatności

 1. Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:

a) Gotówką przy odbiorze towaru - opłata 3zł

b) Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

      2.  Na przelew czekamy maksymalnie 14dni, po upływie tego terminu zamówienie zostaje usunięte.

§ 7. Transport i dostawa towarów

Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia zostanie przekazana najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowanie. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie pracownika firmy MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. Prosimy również o spisanie  w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji " w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności bądź niezgodności z zamówieniem.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
(DZ. U. z 2014, poz. 121).

                W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. 

                Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję.

Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Gwarancja nie obejmuje jedynie układów scalonych i części nieposiadających plomb gwarancyjnych.

 • Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna oraz dostarczony komplet dokumentów.
 •  Prosimy, aby każdy produkt zakupiony w naszej firmie został sprawdzony przed montażem (bez zrywania folii zabezpieczającej).
 • Reklamowane towary, które będą zniszczone, poklejone lub bez folii zabezpieczającej - nie zostaną wymienione na gwarancji.
 • W przypadku reklamacji produktu na gwarancji - następuje wymiana towaru na nowy, wolny od wad.

  

Wszelkich informacji udziela dział reklamacji nr tel. 

         +48 668 677 553


Zwrot Produktów 

 1. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar powinien powiadomić o tym nasz Sklep Internetowy telefonicznie lub mailem.
 2. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem w rozumieniu powołanej ustawy ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta), przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia objęcia w posiadanie produktu przez Nabywcę na adres MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K ul. Kwiatowa 17, 47-460 Chałupki.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego do pobrania na stronie internetowej sklepu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Nabywcę w procesie rejestracji na stronie sklepu.
 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Nabywcy w wypadkach:
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawarcia umowy w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

      8.     W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu zwrotu towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu                  (paragon, faktura VAT).
      9.     Sklep będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji , jeśli w toku procesu reklamacyjnego                   stwierdzi, że wady produktu powstały z innych przyczyn typu:

a.     uszkodzenia mechaniczne, termiczne, itp.;

b.     użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

      10. W celu usprawnienia i przyspieszenia zwrotu towaru prosimy o dokonywanie zgłoszenia zwrotu towaru poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, znajdującego się na naszej stronie. Prosimy o opisanie powodu reklamacji artykułu oraz sposobu rozliczenia.
      11. Po zgłoszeniu formularza należy odesłać towar na adres MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K ul. Kwiatowa 17, 47-460 Chałupki. Na odesłanie towaru czekamy 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

           Jeśli towar niezostanie odesłany w/w terminie formularz reklamacyjny zostanie automatycznie zamknięty.              

Wszelkich informacji udziela dział reklamacji nr tel. 

         +48 668 677 553

Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania 

W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby firmy MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar musi powiadomić o tym nasz sklep  telefonicznie lub mailem.

Na zwrot produktów  czekamy 14dni od daty zakupu towaru.

Towar przyjmujemy tylko z dowodem zakupu (w przypadku gdy wystawiony był paragon)

Zwrot wadliwych produktów

Okres gwarancji:   - 6 miesięcy na Akcesoria GSM ( Ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe, Zestawy HF, Bluetooth,)

                             -3 miesiące na Części GSM (LCD, Taśmy, płytki  klawiatury, płytki LCD, baterie)

 Układy Scalone i inne części nieposiadające plomb gwarancyjnych nie są objęte  gwarancją 

Nasza firma będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli stwierdzimy iż wady powstały z innych przyczyn typu:

-normalne zużycie sprzętu 

-uszkodzenia mechaniczne, termiczne

-złe użytkowanie produktu 

Jak zwrócić produkt?

Należy utworzyć nową reklamację na naszej stronie a następnie wysłać wadliwy produkt  na podany niżej adres:

MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K

ul. Kwiatowa 17

47-460 Chałupki

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z oferty sklepu, Nabywca przed złożeniem zamówienia musi złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K danych osobowych Nabywcy do celów związanych z realizacją zamówienia, a także, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.)
  nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  Zawartość Internetowego Sklepu www.magboss.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.magboss.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi
  od producentów. 
 3. Internetowy Sklep www.magboss.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych
  i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 7. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są przez MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 8. MAGBOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECONOMY Sp.K za zgodą Nabywcy przetwarza dane osobowe Nabywcy w celach marketingowych oraz udostępnia dane osobowe Nabywcy osobom trzecim.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nabywcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Nabywcą, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej o tym informacji. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według zasad dotychczas obowiązującego Regulaminu. Nabywcy którzy są zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 12. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.